Техничар за компјутерско управљање (цнц) машина

Током четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за:

  • правилну израду и коришћење техничке документације
  • за процес организације рада на CNC машинама
  • за разраду технолошких поступака обраде на КУМ машинама
  • за примену алата и прибора у процесу производње
  • за примену аутоматизације у процесу производње
  • за стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система
  • за примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси
  • за активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације
  • за процес програмирања (G-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма
Техничар за компјутерско управљање (цнц) машина је занимање будућности. Повезује познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама. Уз примену знања и вештина рада на рачунару, научићете да направите програм по којем ће КУМ - компјутерски управљане машине (или цнц машине) производити тражени радни део. Зато се са правом каже, да техничар за компјутерско управљање (цнц) машина, чини да машта постане стварност.
  Предмет I разред
II разред
III разред IV разред
1 Српски језик и књижевност
3
3
3
3
2
Страни језик
2
2
2
2
3
Математика
4
4
4
4
4
Рачунарсво и информатика
2
     
5 Устав и права грађана
      1
6
Историја
2
2
   
7
Географија
2
     
8
Музичка уметност
  1
   
9
Ликовна култура
1
     
10
Физичко васпитање
2
2
2
2
11
Социологија
    1
 
12
Филозофија
      2
13
Физика
2
2
   
14
Електротехника и електроника
  2
   
15
Екологија и заштита животне средине
1
     
16
Хемија
2
     
17
Машински материјали
2
     
18
Техничко цртање
3
     
19
Механика
2
2
   
20
Технологија обраде
  2
   
21
Машински елементи
  2
   
22
Организација рада
      2
23
Аутоматизација производа и флексибилан производни систем
    2
2
24
Хидраулика и пнеуматика
    2
 
25
Технологија за компјутерски управљане машине
    4
 
26
Програмирање за компјутерски управљиве машине
    2
7
27
Технолошки поступци са контролом
  2
   
28
Пројектовање технолошких система
    7
7
29
Компјутерска графика
  3
   
30
Моделирање машинских елемената и конструкција
    3
 
29
Практична настава
3
4
  3
УКУПНО
33
33
32
32