2018. година

Набавка добара – електрична енергија

Рок за подношење понуда је до 19.11.2018. године до 13:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – извођење екскурзије

Рок за подношење понуда је до 16.08.2018. године до 10:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација