2017. година

Набавка добара – електрична енергија

Рок за подношење понуда је до 31.10.2017. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – извођење екскурзије

Рок за подношење понуда је до 21.08.2017. године до 09:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација