2016. година

Набавка услуга – извођење екскурзије

Рок за подношење понуда је до 12.09.2016. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа.

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Набавка добара – електрична енергија

Рок за подношење понуда је до 20.10.2016. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Набавка радова – замена столарије

Рок за подношење понуда је до 02.12.2016. године до 10:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора