• list item 1
  • list item 2

Набавка добара- набавка путничког возила

Рок за подношење понуда је до 14.07.2015. године до 09:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа.

Poziv na donošenje ponuda

Konkursna Dokumentacija

 

Рачунари и рачунарска опрема

Рок за подношење понуда је до: 14.07.2015. године до 10:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Poziv na donošenje ponuda

Konkursna Dokumentacija

 

Набавка радова – санација тоалетних јединица

Рок за подношење понуда је до: 14.07.2015. године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

Позив на доношење понуда

Konkursna Dokumentacija