Геологија, рударство и металургија

Рударски техничар

Да би био остварен неометан рад термоелектрана и да би производња електричне енергије текла неометано мора се остварити потпуна производња угља на површинским коповима. Кључну улогу у функционисању површинског копа имају стручњаци рударства. Школовање за рударског техничара траје четири године и у том периоду се ученици оспособљавају за организацију послова у директној производњи. Са завршеним школовањем за рударског тахничара и положеним матурским испитом добија се диплома РУДАРСКОГ ТЕХНИЧАРА.

Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији

Руковалац механизацијом у површинској експлоатацији рукује машинама (багерима, булдожерима, ровокопачима, скреперима, грејдерима, киперима, средствима шинског транспорта, транспортнним тракама, сепараторима, дробилицама) за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала.