Економски техничар

 
 
Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији.
Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.
По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, ученици имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима...), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл.
На радним местима на којима се запошљавају економиски техничари, већина послова се обавља на рачунарима, за шта се оспособљавају кроз програм пословне информатике у средњој школи.

Р.б.

Предмети

I разред

II разред

III разред

IV разред

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

Нед.

Год.

А

ОПШТЕОБРАЗОВНИ

1.

Српски језик и књижевност

3

111

3

108

3

108

3

99

2.

Страни језик

3

111

3

108

3

108

3

99

3.

Социологија

2

724.

Историја

2

74

2

72

5.

Физичко васпитање

2

74

2

72

2

72

2

66

6.

Математика

3

111

3

108

3

108

3

99

7.

Рачунарство и информатика

2

748.

Екологија

2

749.

Хемија

2

74Б

СТРУЧНИ

10.

Основи економије

2

74

2

72

2

72

2

66

11.

Пословна економија

2

74

2

72

2

72

2

66

12.

Рачуноводство

3

111

3

108

4

144

4

132

13.

Савремена пословна  кореспонденција

3

111

3

108

14.

Статистика

2

72

2

66

15.

Устав и привредно право

2

72

2

66

16.

Монетарна економија и банкарство

2

72

2

66

17.

Комерцијално познавање робе2

72

18.

Маркетинг2

66

19.

Економска географија2

72

20.

Пословна информатика

2

72

2

66

В

ИЗБОРНИ

21.

Верска настава / Грађанско васпитање

1

37

1

36

1

36

1

33

УКУПНО

30

1110

28

1008

30

1080

30

990