2020. година

Набавка добара – електрична енергија

Рок за подношење понуда је до 16.11.2020. године до 12:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација