2019. година

Набавка добара – електрична енергија

Рок за подношење понуда је до 15.11.2019. године до 14:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – извођење екскурзије

Рок за подношење понуда је до 02.09.2019. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација